Privacy

Feadship vindt jouw privacy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de bepalingen van de privacywet- en regelgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor we ze verzamelen of hebben verzameld. In deze privacyverklaring leggen we uit met welk doel we met deze website met de naam werkenbijfeadship.nl je gegevens verzamelen, welke gegevens we daarvoor verzamelen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, kun je contact opnemen met Feadship via info@feadship.nl.

Solliciteren via werkenbijfeadship.nl

Als je bij ons solliciteert en je cv met bijbehorende motivatiebrief aan ons mailt, dan komen deze gegevens binnen bij de HR-organisatie van het bedrijf waar de vacature is waar je op solliciteert. Daar neemt HR jouw sollicitatie verder in behandeling en word je al dan niet voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die jij ons verstrekt. In het algemeen verstrekken kandidaten in hun cv ons ten minste hun naam en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, hun geboortedatum en –plaats, hun nationaliteit, hun opleidingsniveau, hun werkervaring, hun vaardigheden (en de talen die zij beheersen) en of ze al dan niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Soms verstrekken zij ook hun foto en/of een vlog en/of vermelden zij gegevens over hun burgerlijke staat, hun gezinssamenstelling, hun vrijetijdsbesteding en interesses, een link naar hun LinkedIn-profiel en eventueel hun persoonlijke website.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken de vrijwillig door jouverstrekte persoonsgegevens om na te gaan of je geschikt bent voor de openstaande functie of in geval van een open sollicitatie of we een plek voor je in ons bedrijf hebben. Naar aanleiding van dat oordeel wordt bepaald je al dan niet uit te nodigen voor een gesprek om vervolgens al dan niet een sollicitatieprocedure te starten met het doel een geschikte kandidaat voor de openstaande functie(s) te vinden.

Einde van de procedure

Een procedure eindigt ofwel doordat de kandidaat wordt afgewezen ofwel doordat een talent zich bij ons team aansluit. Na afhandeling van de procedure worden je sollicitatiegegevens vernietigd. Soms hebben we geen geschikte functie voor een kandidaat voorhanden, maar houden we wel graag contact. Op dat moment vragen we je per mail of we het cv en de bijbehorende motivatiebrief voor een periode van een jaar mogen bewaren. Als we die toestemming verkrijgen, nemen we na een jaar opnieuw contact met je op om na te gaan hoe het met je gaat en je in de gelegenheid te stellen je gegevens aan te vullen of ons alsnog om vernietiging van de gegevens te verzoeken.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor het bewaren van je cv en/of motivatiebrief kun je deze te allen tijde intrekken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens vo or onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze sollicitanten en/of de bezoekers/bezoeken aan onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren.

Als je onze recruitment website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over onze cookies. Hierbij zullen we om je toestemming voor het gebruik van deze cookies vragen. Je kunt de cookie-instellingen ook wijzigen. Dit kun je ook doen via je browser.

De cookie-gegenereerde informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de cookies?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website.Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

Toestemming intrekken

De toestemming die je hebt verleend voor het gebruik van cookies kun je te allen tijde intrekken. Je kunt deze eenvoudig intrekken door je cookie-instellingen te wijzen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om jou een bericht te sturen dat een cookie is verzonden.

Google Analytics

Ook gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze recruitment website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Rechten van betrokkenen

Wij vinden een transparante privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Omdat wij met privacygevoelige gegevens (op je cv staan immers privacygevoelige gegevens) werken, vinden wij het van groot belang dat derden jouw privégegevens niet kunnen gebruiken. Om die reden vinden wij het van belang dat je uitsluitend inzage in je gegevens kunt verkrijgen als je daarom persoonlijk verzoekt, zodat we je identiteit met zekerheid kunnen vaststellen.

Je kunt ons tevens verzoeken je gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht op rectificatie en wissen van je gegevens (het recht op vergetelheid).

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dat wil zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op data-portabiliteit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als jevindt dat wij je niet op de juiste manier hebben geholpen of het op andere wijze niet eens bent met hoe wij omgaan met je gegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending.

Als je vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kun je contact opnemen via het mailadres: info@feadship.nl

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan.

Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingbeding.

Meldplicht datalekken

Feadship registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt Feadship het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is. Voor onze sollicitanten betekent dit dat wij hun cv aan het eind van de procedure wissen, tenzij ze zijn aangenomen of tenzij ze ons toestemming verlenen het cv te bewaren.

Derden en verwerkers

In onze werkenbijfeadship.nl website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Informatie over de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Albacross

Feadship verkrijgt uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross"). Informatie die wordt verzameld met behulp van cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen en die in aanmerking komen als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat services voor lead identificatie en advertentie targeting aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor de volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is dat het Albacross in staat stelt om een service aan ons en onze website te verbeteren (bijv. "Lead Generation" -service) door gegevens aan hun database over bedrijven toe te voegen.

De gegevens die worden verzameld en gebruikt door Albacross om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op van formulier invoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever.

Raadpleeg voor de volledige informatie ons privacybeleid.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor deze verwerking intrekken. Een dergelijke terugtrekking kan worden gedaan door contact met ons op te nemen of door rechtstreeks contact op te nemen met Albacross.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Zweden
www.albacross.com- contact@albacross.com

Wijzigingen

Als we een wijziging aanbrengen op onze website werkenbijfeadship.nl, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Om die reden behoudt Feadship zich het recht voor haar privacystatement te wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen, feedback en contact

Met dit privacystatement en cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement en cookiebeleid voldoen. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, als je een klacht wilt indienen of als je verbeterpunten voor ons beleid ziet, kun je contact met ons opnemen: info@feadship.nl